Žinokite Finansinių paslaugų institucijos principus ir pareigas

Finansinių paslaugų tarnyba (OJK) yra valstybinė įstaiga, įsteigta pagal įstatymą Nr. 2011 m. Rugsėjo 21 d. OJK valdo integruotą reguliavimo ir priežiūros sistemą, skirtą visoms bankų finansinių paslaugų, kapitalo rinkos ir nebankinių finansinių paslaugų sektoriaus, pvz., Draudimo, pensijų fondų, finansų įstaigų ir kt., Veiklos rūšims.

Finansinių paslaugų tarnybą motyvavo poreikis pertvarkyti institucijas, vykdančias reguliavimo ir priežiūros funkcijas finansinių paslaugų sektoriuje. Steigiant OJK, buvo remiamasi įvairiais dalykais, tokiais kaip įstatymo įgaliojimai, finansų pramonės plėtra, konglomeratas ir finansų įstaigų sudėtingumas, taip pat vartotojų apsauga.

Steigiant OJK yra keli tikslai, tarp jų - sąžininga, skaidri ir atskaitinga finansinė veikla. Be to, OJK taip pat siekia organizuoti finansų sistemą, kuri auga tvariai ir stabiliai. Galiausiai tikimasi, kad OJK sugebės apginti vartotojų ir visuomenės interesus.

OJK pareigos

OJK užduotis yra vykdyti įvairių šalių ir veiklos reguliavimą ir priežiūrą. Pirma, Finansinių paslaugų tarnyba reguliuoja ir prižiūri finansinių paslaugų veiklą bankų sektoriuje, finansinių paslaugų veiklą kapitalo rinkos sektoriuje, taip pat finansinių paslaugų veiklą draudimo sektoriuje, pensijų fonduose, finansų įstaigose ir kitose finansinių paslaugų įstaigose.

OJK principai

Vykdydamas savo pareigas, OJK laikosi kelių principų, kurių reikia laikytis. Pirmasis yra nepriklausomybės principas. Tai reiškia, kad OJK turi būti nepriklausomas priimdamas sprendimus ir įgyvendindamas savo funkcijas, pareigas ir valdžios institucijas pagal įstatyminius nuostatus.

Antrasis yra teisinio tikrumo principas. Tai reiškia, kad pagal įstatymą OJK, veikiantis pasaulyje, savo įgyvendinimo politikoje prioritetą teikia įstatymams ir teisingumui. Trečiasis yra viešojo intereso principas. Šis principas gina ir gina vartotojų bei visuomenės interesus ir skatina bendrą gerovę.

Ketvirtasis yra atvirumo principas. Tai reiškia, kad OJK atveria visuomenės teises gauti teisingą, sąžiningą ir nediskriminacinę informaciją ją įgyvendindama. Penktasis yra profesionalumo principas. Čia OJK teikia pirmenybę kompetencijai, vykdant savo pareigas ir atsakomybę, ir toliau remiasi etikos kodeksu bei įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Šeštasis principas yra vientisumo principas. Kiekviename veiksme ir jo priimtame sprendime OJK laikosi moralinių vertybių. Septintasis principas yra atskaitomybės principas, kuris nustato, kad kiekviena veikla ir galutiniai OJK įgyvendinimo rezultatai turi būti atskaitingi visuomenei.